KATA NAMA TERBITAN


Kata nama Terbitan
< wujud apabila kata nama am diberi imbuhan.
 < Imbuhan yang membentuk kata nama terbitan boleh  
   diletakkan :

o   di awal kata ( awalan )

o   di akhir kata ( akhiran )
o   di awal dan di akhir kata ( apitan )


Jenis Kata
Kata Dasar
Kata Nama Terbitan
Kata Nama
menteri, guru, jalan, rumah, kebun, raja, pulau, rakyat, harta, berita, darat
kementerian, perguruan, perjalanan, perumahan, perkebunan, kerajaan, kepulauan, kerakyatan, hartawan, pemberita, daratan
Kata Kerja
minum, mati, soal, cuci, didik, pakai, pandang, tarik, usaha, tulis, baca
minuman, kematian, soalan, pencuci, pendidik, pakaian, pemandangan, tarikan, usahawan, tulisan, pembaca
Kata Adjektif
jujur, riang, cantik, besar, suci, kotor, jahat, jahil, mudah, kaya, manis, bulat
kejujuran, keriangan, kecantikan, kebesaran, kesucian, kekotoran, kejahatan, kejahilan, kemudahan, kekayaan, pemanis, kemanisan, bulatan
Kata Sendi Nama
oleh, untuk
perolehan, peruntukan
Kata Hubung
kecuali, serta
kekecualian, penyertaan, peserta


·         Sila teliti contoh-contoh imbuhan :


(a) di awal kata,seperti ke-, pe-, pem-, pen-, peng-, penge-, per- .
   Contohnya :ketua, pelawak, pemburu, pendaki, pengapit, pengebom,perdana


(b) di akhir kata, seperti -an, -man, -wan, -wati, -ita.
Contohnya: bungkusan, budiman, bangsawan, seniwati, dan biduanita.

(c) di awal dan di akhir kata(apitan), seperti ke....an, pe....an, pem....an, penge...an,per....an.
Contohnya: kemahuanperasmianpemberianpendidikanpenghasilanpengeboman, dan pertanian.No comments:

Post a Comment